DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA SẢN PHẦM XÔNG KHÓI, NƯỚNG

Đánh giá bài
PHỤ GIA SẢN PHẦM XÔNG KHÓI, NƯỚNG

Hương xông khói

Tạo mùi xông khói.  LH Mỹ

Brine-S

Tạo giòn dai cho SP xông khói  LH Thái Lan