NƯỚC CỐT CÔ ĐẶC VỊ ỔI CÓ TÁC DỤNG SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT VÀ RƯỢU HOA QUẢ _ PHỤ GIA VIỆT MỸ (1)