higum hv 400f

chất tạo nhũ, chất nhũ hóa, chất tạo đặc