Butylated Hydroxy Tolu

Butylated Hydroxy Tolu

BHT_chất chống oxy hóa dầu ăn