Sodium-citrate 1′

Sodium citrate-Chất điều vị chát thực phẩm