citric Thái 1

Acid citric anhydrous Thái Lan_Chất điều vị, tạo chua